Skip to content

Rheticus Network alert

verzakking in kaart brengen

Verkrijg actueel inzicht in verzakking op verharde oppervlakken in je grondgebied. Door gebruik te maken van satellieten die iedere vier dagen overkomen wordt trendmatig inzicht geboden in lokale verzakkingen, tot op millimeter niveau. Met Network Alert kan je de stap maken naar risicogestuurd beheer.

Voorspelling

weet waar problemen kunnen voorkomen

accuraat

inzicht tot op millimeter nivuea

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken.

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

provincie deformatiemeting sturingsinformatie

Waarom deze app?

Verzakking van de ondergrond gaat onze samenleving de komende jaren miljarden kosten. Snelle, gestuurde detectie van kleine deformaties kunnen veel kosten besparen. Onvoorziene schade aan bovengrondse en ondergrondse infrastructuur leidt vaak tot hoge herstelkosten, naast risico’s voor de fysieke veiligheid. Het tijdig opsporen van beweging kan deze schade voorkomen, doordat mitigerende maatregelen worden genomen. Bij risico gestuurd beheren is van belang dat duidelijk wordt gemaakt welke locaties het meeste risico op schade hebben, en onvoorziene gebeurtenissen snel worden opgemerkt. Dat zorgt voor efficiënte en effectieve inzet van budgetten en besparing van onnodige kosten. Dat kan met Rheticus Network Alert.

HOE WERKT HET?

Een actief monitoringssysteem stuurt een beheerder naar de plekken waar assets gevaar lopen, door nauwkeurige trendanalyse van gemeten beweging. Het volledige areaal wordt in de gaten gehouden, maar slechts wanneer metingen boven een bepaalde waarde komen wordt een een waarschuwing of soms een alarm gegeven. Hierdoor ziet de beheerder direct waar zich een probleem bevindt en kan hij of zij gericht maatregelen nemen.

Verzakking in nederland

miljard euro aan verwachte schade voor 2050 in Nederland als gevolg van verzakking
0

Bron: PBL | 2016

WAT DOET HET?

Met Rheticus Network Alert gaan we nog een stap verder en ontstaat een actief monitoringssysteem, waarbij verzakkingsmetingen gekoppeld worden aan je assets. Dit kunnen wegsegmenten zijn, maar bijvoorbeeld ook gebouwen of het leidingnetwerk wat zich ondergronds bevindt. Bij Network Alert wordt de mate van verzakking per object geclassificeerd. Hierdoor wordt direct duidelijk welke onderdelen de sterkste beweging laten zien en kan gericht actie worden ondernomen. Hiermee kan je de stap maken naar risico gestuurd beheer. Meer weten >>