Stage
Stage lopen bij IMAGEM
Investeer met vertrouwen in de toekomst

Kies een stage onderwerp uit onderstaande lijst van onderzoeksgebieden. Je kunt een aanvraagformulier indienen onderaan deze pagina. Wees je ervan bewust dat stage opdrachten uitsluitend beschikbaar zijn voor studenten uit Nederland, België en Luxemburg, en alleen in het Nederlands of Engels.

Op dit moment bieden we geen verdere buitenlandse stages of virtuele stages aan. Van stagiaires wordt aanwezigheid op 1 van onze kantoren verwacht op alle werkdagen.   

Automatische generalisatie van BGT naar Top10NL

In Nederland zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Top10NL datasets met een vergelijkbaar doel, maar op verschillende schaalniveau's. Onderzoek of BGT kan worden gebruikt voor een gegeneraliseerde Top10NL kaart. Door toepassing van automatische generalisatie moet het mogelijk zijn de Top10NL te benaderen. 

Automatisering van de conversie van Digital Surface Model tot Digital Terrain Model

Jaarlijks zijn in Nederland stereo luchtfoto's beschikbaar voor gemeenten en andere BGT bronhouders. Vanuit deze bron kunnen puntenwolken worden berekend die het terrein beschrijven. De heilige graal is om vanuit deze 'domme' puntenwolken volledige terreinmodellen te berekenen. Deze heilige graag laat zich opsplitsen in meerdere subvragen.

Opbouwen LoD2 terreinmodel uit image matched puntenwolken

Jaarlijks staan er stereo luchtfoto’s ter beschikking van gemeenten en andere BGT bronhouders. Daaruit kunnen puntenwolken worden berekend die het terrein beschrijven. De heilige graal is nu om uit deze ‘domme’ puntenwolken volwaardige terreinmodellen te berekenen. Die heilige graal laat zich uitsplitsen in verschillende deelvraagstukken.

Opbouwen van boomparameters uit puntenwolken

Jaarlijks staan er stereo luchtfoto’s ter beschikking van gemeenten en andere BGT bronhouders. Daaruit kunnen puntenwolken worden berekend die het terrein beschrijven. De heilige graal is nu om uit deze ‘domme’ puntenwolken volwaardige terreinmodellen te berekenen. Die heilige graal laat zich uitsplitsen in verschillende deelvraagstukken.

Herkennen van overstroomde gebieden uit Sentinel-1 RADAR data

Met Sentinel-1 hebben we een betrouwbare, regelmatige en gratis bron van RADAR data gekregen. Elke drie dagen zal er een satellietbeeld beschikbaar zijn over Nederland. RADAR data is enorm gevoelig voor water. Het zou in theorie mogelijk kunnen zijn om stilstaand water te vinden.

Urban heat management: Optimaliseren modellering van warmte uit thermisch infrarood data

Middels satellieten als Landsat5/7/8 en Sentinel-3 kunnen we (gratis) de temperatuur op aarde in kaart brengen. De Thermisch infrarood data uit deze satellieten geeft ons deze mogelijkheid.

Urban heat management: Modellering van verdeling van warmte in de openbare ruimte

Middels satellieten als Landsat 5/7/8 en Sentinel-3 kunnen we (gratis) de temperatuur op aarde in kaart brengen. Maar in het kader van temperatuur zijn verschillende aspecten belangrijk. De temperatuur van de bodem bepaalt bijvoorbeeld of vegetatie zal afsterven door te hoge temperaturen.

Urban heat management: ‘pansharpenen’ van hitteinformatie

Middels satellieten als Landsat 5/7/8 en Sentinel-3 kunnen we (gratis) de temperatuur op aarde in kaart brengen. Maar de meeste satellieten hebben een ruimtelijke resolutie voor de thermische laag van 100 of maximaal 30 meter. Nu is temperatuur een vrij gradueel proces, de temperatuur verspringt in 2D niet echt per meter. Niettemin zou het handig zijn een hogere ruimtelijke resolutie te hebben, om de effecten van groene daken en individuele bomen en dergelijke te bekijken. De sensoren bieden dat echter niet aan.

Crashtender routeplanner

Bij de bestrijding van rampen, vooral bij vliegvelden, wordt door veiligheidsregio’s gebruik gemaakt van een voertuig met de naam crashtender. Het is een enorm apparaat, dat zich zowel op de weg als cross-country prima kan voortbewegen. Het raast over de weg tot aan de plek waar het ergens linksaf slaat, en dwars door weilanden naar de ramplokatie spoedt.

Samenbrengen van UAV workflows en Sentinel-2 workflows voor agrarische monitoring

UAV’s worden in de agrarische sector momenteel met name nog experimenteel toegepast voor monitoring van gewasontwikkeling. De techniek is niet schaalbaar genoeg om veel akkers continu te monitoren, zonder dat de kosten extreem oplopen. Niettemin geven UAV’s wel een schat aan detailinformatie ten aanzien van het groeiproces.

Vinden van waterinlaatplaatsen voor brandweervoertuigen middels remote sensing, fotogrammetrie en GIS analyse technieken

Van oudsher waren brandkranen de plekken waar brandweervoertuigen hun water vandaan haalden, om branden te blussen. In buitengebieden, waar minder brandkranen zijn, is dat niet altijd een oplossing, en moet het water uit oppervlaktewater worden betrokken.

Geocoding operationeel maken voor de Benelux

Binnen de Benelux bestaan er veel soorten adressen, die bij voorkeur allemaal kunnen worden gegeocodeerd in GIS software. GeoMedia heeft hier uitbreide mogelijkheden voor. Maar dan moet per adrestype wel een geocoder worden geïmplementeerd.

Perceelsopdeling ten behoeve van de Omgevingswet

De omgevingswet bepaalt dat bepaalde aanbouwen mogen, vermits ze op de juiste plek op een perceel worden gebouwd. Aan de voorgevel is bijvoorbeeld minder mogelijk dan aan de achtergevel. Het is daarom belangrijk om te bepalen wat de voor- en achtergevel is, en deze lijnen moeten worden doorgetrokken door het gehele perceel.