Lokale overheid
Gemeenten
Beheer van basisregistraties en meer

Gemeenten en RUD's zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het dagelijks beheer van ons grondgebied. Of het nu gaat om het openbaar groen, kabels en leidingen, parkeerbeheer, wonen, werken, verkeersafhandeling en meer, het ligt allemaal op het bord van de gemeente.

Om continue inzicht te hebben in hun areaal houden gemeenten basisregistraties bij, zoals de BAG en de BGT, maar ook voor belastingen (WOZ), de openbare ruimte (BOR) en nog veel meer. Een nauwkeurige bijhouding van die registraties is cruciaal om goed geinformeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Dan gaat het over ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, parkeerbeleid, maar bijvoorbeeld ook om gezondheidszorg, toerisme en city marketing. Dankzij de nieuwste technieken in 2D en 3D krijgen burgers en bezoekers een natuurgetrouw beeld van de omgeving.

Steeds vaker wordt hierbij een beroep gedaan op burgers. De participatiesamenleving verlangt dat burgers veel zelf kunnen regelen en de gemeente helpt bij het opsporen van misstanden en aandachtspunten.

Deze en andere ontwikkelingen zoals ontwikkelingen in het Internet of Things zorgen ervoor dat een stad haar ambities richting een Smart City kan definiëren en verwezenlijken.  Imagem helpt lokale overheden met krachtige platforms om hun basisregistraties te beheren met mutatiesignalering en kartering, het creëren van Smart City dashboards en het betrekken van hun burgers met mobiele applicaties voor het opsporen van misstanden.